Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Działalność bieżąca

Negocjacje Porozumienia PODPISANE godz.15.10 9.06.2015r

 

. Otrzymana kwota z ministerstwa pozwala na podwyżkę rzędu 9% jednak są to ostatnie środki w ramach dotacji budżetowej przeznaczone na podwyżki. Dodatkowe koszty pozwalają na podwyżkę rzędu 8%.

 O GODZINIE 15.10 PODPISALIŚMY Z BOGUSŁAWEM POROZUMIENIE.

 Andrzej Rylski

 


06-06-2014r.

POROZUMIENIE PODPISANE !

 


04-06-2014 negocjacje

Negocjacje z Rektorem w dniu 04-06-2014r godzina 12.15

 

Następne spotkanie w piątek 6 czerwca o godzinie 8.15

 

Andrzej


3 czerwiec 2014r

 1 Sprawozdanie z prac w komisjach- gratulacje z okazji wyboru dla Kol. Bogusława Dołęgi na Przewodniczącego KSN oraz nowe obowiązki 

2 Przyznano 3 zapomogi, przyjęto 2 nowych członków

3 Ustalono w sprawie "porozumienia wzrostu wynagrodzeń":wpisać, że "

  1w przypadku zapewnienia środków w dotacji budżetowej w 2015r na skutki przechodzące podwyżek z roku 2014 , podwyżki w ramch dodatku specjalnego przechodzą do wynagrodzenia zasadniczego jako podwyżka z 2014r

   2.KZ wnioskuje o utrzymanie propozycji Rektora obligatoryjnego dodatku specjalnego w kwocie 150zł i uznaniowego w kwocie 10zł,  

   3. Poprawić poziom wynagrodzeń w pracowników Biblioteki, przez
- zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników biblioteki do 6%.
   4. Środki na podwyżki przeliczone na katedry i zakłady nie będą przepływały pomiedzy jednostkami i grupami pracowniczymi.
   5. Ocena "przydatny" jest oceną pozytywną i nie może powodować nie przyznania podwyżki, powinna wpływac na wysokość podwyżki w ramach uznaniowego dodatku specjalnego.
   6. Należy zapisać, że pracownik po zapoznaniu się z pismem o wysokości podwyżki może odwołać się od tej decyzji do Rektora.
 
4. Przyjęto harmonogram zebrań KZ na rok 2014/2015.
6. Na walnym Zebraniu Delegatów Regionu Politechnikę Rzeszowska reprezentują: Bogusław Dołęga, Piotr Król, Andrzej Rylski, Stanisław Siwiec. Kol Bogusław musi być w tym czasie na Kongresie w Kielcach
7. Sprawy różne - Organizacja pracy w KSN, zakres pracy z jednostkami z Ministerstwa.
 

29 maj 2014

Na zebraniu Prezydium omawiano następujace tematy:

1.  Strategia negocjacji podwyżek płac - w stosunku do innych grup bardzo niskie płace mają pracownicy Biblioteki i niskie naukowo techniczni

2 Strona intermetowa "S", wprowadzić bieżące informacje z prac Prezydium i Komisji Zakładowej


maj

Na stronie internetowej Ministerstwa jest projekt Rozporządzenia ..w sprawie warunków wynagradzania na 2012 r.

http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=143&layout=1&page=0

Analiza tego projektu przez Koleżanki i Kolegów z KSN, nie wypada optymistycznie, szczególnie w planowanym budżecie na rok 2012. Dotacja podstawowa, wzrsta tylko o 2%. Po wliczeniu dotacji na granty krajowe i europejskie jest lepiej na czas trwania grantu rok, dwa, a co dalej?

Pliki do pobrania

marzec 2011

 Zebranie delegatów KSN we Wrocławiu

List do Pana Prezydenta

http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/

luty 2011

Lipiec 2009

POROZUMIENIE - (wybrane fragmenty)
zawarte w  lipcu 2009 r.
pomiędzy REKTOREM POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

a przedstawicielami ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH działających w Uczelni
w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej w 2009 r.-


W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem znak: MNiSW-DFS-ZFD-7041-1703-3/EB/09z 8 czerwca 2009 r. zwiększenia Politechnice Rzeszowskiej planu dotacji stacjonarnej w 2009 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych ( wraz z pochodnymi z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników Uczelni, których wynagrodzenia są finansowane w ramach dotacji stacjonarnej w obszarze działalności dydaktycznej, (nie obejmuje nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dla których Politechnika Rzeszowska nie jest podstawowym miejscem pracy oraz pracowników zatrudnionych w domach studenckich), strony porozumienia postanawiają:

1. Dokonać podwyzki wynagrodzeń pracowników Politechniki Rzeszowskiej w 2009 r. w tym pracowników Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Jsionce z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. dla czynnych pracowników z wyłączeniem zatrudnionych: 

a) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pobierających emerytury po uprzednim rozwiązaniu stosunku pracy oraz profesorów pracujących po ukończeniu 70 roku życia i pozostałych nauczycieli akademickich

b) wykonujących dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadzących działalność gospodarczą, decyzję w sprawie przyznania ewentualnych podwyżek dla tej grupy pracowników pozostawia się w gestii Dziekanów Wydziałów.

c) zatrudnionych w Uczelni po 1 stycznia 2009 r. 

2.Dokonac podwyżek z zastrzeżeniem pkt. 1 ppkt a – c w równej wysokości dla wszystkich grup pracowniczych z wyrównaniem od 1.01.2009 – po 150 zł (słownie sto pięćdziesiąt złotych) do wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. Wyjątek stanowią pracownicy OKL
w Jasionce pobierający 100% premię, w tych przypadkach podwyżka płacy zasadniczej wynosi 100 zł miesięcznie. 

3. Z kwoty uzyskanej z tytułu wyłączeń określonych w pkt. 1 ppkt a – c dokonać przydziału środków finansowych na podwyżki do dyspozycji Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Kanclerza na dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń (niezależnie od podwyżek wynikających z ogólnych zasad ujętych w niniejszym porozumieniu) dla podległych pracowników wyróżniających się w realizacji powierzonych zadań –
do realizacji w terminie do 31 grudnia 2009 r. z mocą od 1 stycznia 2009 r. 

4. Objąć pracowników Osiedla Studenckiego w ramach obowiązującego budżetu na 2009r . podwyżkami wynagrodzeń według zasad przyjętych w niniejszym porozumieniu 

5. Dokonać wypłaty podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. dla wszystkich pracowników w obowiązujących terminach wypłat począwszy od wypłaty 28 września 2009 r. 

6. Pozostawić w dotychczasowej wysokości stawki za godziny ponadwymiarowo dla nauczycieli akademickich i fundusz nagrody Rektora.


Kwiecień 2009

Uchwały i Wnioski Walnego Zebrania Delegatów

NSZZ „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej

z dnia 29.04.2009 roku

 

Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej, pracująca w składzie:

- kol. Zofia Byczkowska

- kol. Maria Kopacz

- kol. Danuta Pliś,

przedstawia stanowiska, przyjęte przez Delegatów WZD NSZZ „Solidarność” PRz na zebraniu w dniu 29.04.2009r.

 Stanowisko 1

WZD NSZZ „Solidarność” PRz zobowiązuje Komisję Zakładową do prowadzenia skutecznych działań, służących środowisku pracowników PRz, w zapewnieniu im odpowiedniego statusu społecznego i materialnego oraz dobrych warunków pracy. W tym celu należy:

         promować opracowania prawne przyczyniające się do rozwoju naszej Uczelni, a także domagać się wzrostu nakładów finansowych kierowanych na naukę i kształcenie techniczne na poziomie wyższym.

         podejmować wszelkie możliwe działania wymuszające na Władzach Uczelni zapewnienie godziwych wynagrodzeń o dobrych warunków pracy. 

Stanowisko 2

WZD NSZZ „Solidarność” PRz zobowiązuje Komisję Zakładową do wystąpienia z pismem, skierowanym do JM Rektora dotyczącym podjęcia negocjacji ze stroną związkową w sprawie regulacji płac pracowników Uczelni. 

Stanowisko 3

WZD NSZZ „Solidarność” PRz stoi na stanowisku, że IPN we właściwy sposób realizuje cele, do których został powołany i popiera stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (stanowisko w załączeniu).


Kwiecień 2008

Uchwały i Wnioski Walnego Zebrania Delegatów

NSZZ „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej

z dnia 17.04.2008 roku

 

 Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej wybrało w dniu 17.04.2008 komisję uchwał i wniosków w składzie:

Kol. Zofia Byczkowska,

Kol. Małgorzata Łatka.

Kol. Aleksander Starakiewicz

    Komisja Uchwał i Wniosków stwierdza, że w dniu 17.04.2008 zostały przyjęte przez Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej następujące 2 wnioski: 

Wniosek 1

WZD zobowiązuje Komisję Zakładową do skierowania zapytania do JM Rektora z prośbą o pisemną odpowiedź na następujące zagadnienie:

         Ilu profesorów i innych osób, będących na emeryturze jest zatrudnionych w PRz?

         Jakie są koszty tego zatrudnienia, a jakie korzyści?

         Skąd pochodzą środki na płace dla tych osób? 

Wniosek 2

WZD zobowiązuje Komisję Zakładową do skierowania pisma do JM Rektora z prośbą o wyjaśnienie kwestii odpowiedzialności cywilnej nauczycieli prowadzących zajęcia laboratoryjne, a także o pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem tych osób od odpowiedzialności cywilnej.


Marzec 2007

  Uchwały i Wnioski Walnego Zebrania Delegatów

NSZZ „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej

z dnia 01.03.2007 roku

 

    Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej wybrało w dniu 1.03.2007 komisję uchwał i wniosków w składzie:

Kol. Zofia Byczkowska,

Kol. Małgorzata Łatka.

    Komisja Uchwał i Wniosków stwierdza, że w dniu 1.03.2007 zostały przyjęte przez Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Politechniki Rzeszowskiej następujące 2 stanowiska i 4 apele: 

Stanowisko 1.

WZD NSZZ „Solidarność” PRz zwraca się do KSN NSZZ „Solidarność” o podjęcie stanowczych działań w sprawie polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zastosowany sposób kategoryzacji jednostek, rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, projekty ustaw o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, a także Założenia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie Wyższym, w jednoznaczny sposób promują silne ośrodki akademickie. Takie działania są krzywdzące dla młodzieży studiującej w mniejszych ośrodkach akademickich. Odbieramy to jako naruszenie równości dostępu do środków kształcenia. 

Stanowisko 2.

Delegaci zebrani na WZD NSZZ „Solidarność” PRz zwracają się do Komisji Krajowej, poprzez Zarząd Regionu w Rzeszowie o przygotowanie i opublikowanie wykazu współpracowników SB i WSI, pełniących funkcje związkowe w NSZZ „Solidarność” (delegatów na zjazdy krajowe, członków KK, KKR, ZR, KR, sekretariaty branżowe, fundacje gospodarcze itp.) w latach 1980 – 2007.  

Apel 1.

WZD NSZZ „Solidarność” PRz zwraca się do Senatu PRz o podjęcie stanowiska w sprawie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącego prowadzonej polityki.

W stanowisku tym należy odnieść się do stosowanego sposobu przeprowadzania kategoryzacji jednostek, rozporządzenia w sprawie zasad podziału dotacji budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, projektów ustaw o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, a także Założeń do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie Wyższym.

Uważamy, że prowadzona aktualnie polityka zagraża autonomii naszej Uczelni i krzywdzi studiującą u nas młodzież.  

Apel 2.

Delegaci WZD NSZZ „Solidarność” PRz apelują do JM Rektora o zwrócenie się do dziekanów i rad wydziałów, aby przy ustalaniu osobowych składów wydziałowych komisji, a zwłaszcza komisji ds. oceny nauczycieli akademickich, powoływano osoby ściśle identyfikujące się z naszym środowiskiem, stosunkowo młode, zatrudnione na podstawie mianowania. Być może spowoduje to, że nowe, właściwe spojrzenie, a podejmowane trudne decyzje będą rzetelne i sprawiedliwe. 

Apel 3.

Delegaci WZD NSZZ „Solidarność” PRz apelują do Senatu Politechniki Rzeszowskiej o skierowanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stosownego wniosku o przywrócenie dotacji celowej do obiadów studenckich, co poprawiłoby możliwości dożywiania ubogiej młodzieży studenckiej. 

Apel 4.

WZD NSZZ „Solidarność” PRz zwraca się z apelem do JM Rektora o przeanalizowanie konieczności zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

(apel przyjęto jednomyślnie)


KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Politechniki Rzeszowskiej

ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel/Fax (0-17) 865 1314 / 865 1135

e-mail: solidar@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności